เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับทีมงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับทีมงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปดำเนินการดังนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 70% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้คะ

2. ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายดักตะกอนและศึกษาทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 ฝาย โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง ส่วนเทศบาลสนับสนุนเครื่องจักรและเคลียร์พื้นที่ให้ (ผลพลอยได้จากการจัดตั้งป่าชุมชนและการเตรียมความพร้อม เข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตในอนาคต)

3.ได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวงให้เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการสำรวจและตีแปลงทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากประปาภูเขาถึงน้ำตกผาเกล็ดนาคชั้นล่าง โดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง