แจกหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนบ้านสาง และโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางและนายอนันต์ ป้านตุ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาล แจกหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนบ้านสาง และโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เพื่้อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)