โครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านสาง

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิด"โครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านสาง"แก่พี่น้อง อสม.ตำบลบ้านสาง,รพสต.บ้านสางโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง