โครงการตามประเด็นปัญหาที่ได้จากการอบรมจัดทำแผนที่่ทางยุทธศาสตร์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหรือการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดถึงติดตามการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 ให้บรรลุวัตถุผลสำเร็จตามเป้าหมายและสรุปโครงการตามประเด็นปัญหาที่ได้จากการอบรมจัดทำแผนที่่ทางยุทธศาสตร์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน