โครงการฝึกบูรณาการร่วมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านสางเข้าร่วมโครงการฝึกบูรณาการร่วมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการเตรียมบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลท่าจำปี เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านสาง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อบต.แม่ใสและอบต.แม่นาเรือ จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนบ้านต๋ำเหล่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา