โครงการพัฒนาการสมวัยห่างไกลโรคติดต่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการพัฒนาการสมวัยห่างไกลโรคติดต่อ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ประจำปีพ.ศ.2563 โดยมีผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง