โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการเพศศึกษา โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ครอบครัวอบอุ่น) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสางร่วมโครงการฯ ณ อาคารกว๊านพะเยาบ้านสันเวียงใหม่