ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังละ 40,000 บาท

เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมกองช่างนำเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์) ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย นายมา เร็วการ หมู่ที่ 5 และนางมวล สมควร หมู่ที่ 6 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังละ 40,000 บาท