การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562

เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีบำรุงท้องที่และการยื่นภาษีป้าย งบประมาณ ประจำปี 2562 ตำบลเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา