(Thailand Voluntary Emission Reduction Program)

สำรวจพื้นที่เพื่อการกักเก็บสมดุลพลังงานสมดุลคาร์บอนและพันธ์ุไม้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้านสางร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา