รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2564
                                    - แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ขอใช้สถานที่)
                                    - แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ข้อมูลข่าวสาร)
                                    - แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ขออนุญาตก่อสร้าง)
                                    - แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(จัดเก็บภาษี)
                                    - แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ซ่อมแซมไฟฟ้า)
                                    - แบบการประเมินผลความพึงพอใจ64(เบี้ยยังชีพ)

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2562