สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปี 2564 เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565

ข้อมูลร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

บกพร่องหน้าที่

ทุจริตหรือกระทำผิดต่อหน้าที่

บกพร่องหน้าที่ (เกี่ยวกับอบายมุข)

เรื่องร้องเรียน

นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปี 2563เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

ข้อมูลร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

บกพร่องหน้าที่

ทุจริตหรือกระทำผิดต่อหน้าที่

บกพร่องหน้าที่ (เกี่ยวกับอบายมุข)

เรื่องร้องเรียน

นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปี 2563

ข้อมูลร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

บกพร่องหน้าที่

ทุจริตหรือกระทำผิดต่อหน้าที่

บกพร่องหน้าที่ (เกี่ยวกับอบายมุข)

เรื่องร้องเรียน

นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รวม

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน