กองช่าง

ช่าง01.JPG

นายประหยัด  มีเชื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่าง02.JPG
S__9019417.jpg

นายฉัตรกรณ์  วันจะก๋า
นายช่างโยธา

นายทรงเกียรติ ห้วยลึก
นายช่างโยธา

ช่าง04.JPG
S__31965210.jpg
S__31965208.jpg

นายบุญธรรม อุปปิง
พนักงานเจ้าเหมาบริการ

นายพรชัย  ปัญญาวงค์
พนักงานเจ้าเหมาบริการ

นางสาวพิชชาภา  วางจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานธุรการ