top of page

กองช่าง

ช่าง01.JPG

นายประหยัด  มีเชื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่าง02.JPG
S__9019417.jpg

นายฉัตรกรณ์  วันจะก๋า
นายช่างโยธาอาวุโส

นายทรงเกียรติ ห้วยลึก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ช่าง04.JPG
S__31965208.jpg

นายบุญธรรม อุปปิง
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวพิชชาภา  วางจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

t1.jpg
t4.jpg
t3e.jpg
t5.jpg

นายทนงศักดิ์  ปวงฟู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมาโนช  มิ่งเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐภัทร  ชำนาญยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายฉัตรมงคล  ปินใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

bottom of page