-

-

-

สถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี 2563

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนชุมชน

อื่นๆ

1 คน

-

-

-

-

-

-

-

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

บกพร่องหน้าที่

ทุจริตหรือกระทำผิดต่อหน้าที่

บกพร่องหน้าที่ (เกี่ยวกับอบายมุข)

0

-

-

-

-

เรื่องร้องเรียน

ปี 2563

หมายเหตุ

นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว

0

0

0

0

-

สถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี 2562

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนชุมชน

อื่นๆ

1 คน

-

-

-

-

-

-

-

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

สถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี 2561

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนชุมชน

อื่นๆ

1 คน

-

-

-

-

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ