กองคลัง

01.JPG

นางลฏาภา  ทำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางละออ ไซยรัตน์.JPG

นางละออ ไชยรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

สป04.JPG

-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

04.JPG

นางกัลยา  ชำนาญยา
นักวิชาการพัสดุ

05.JPG

นางรุ่งนภา  ก่อศิลป์
นักวิชาการคลัง

06.JPG

นางสุพรรณี  ประสิทธิคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

07.JPG

นางสาวภัควลัญชน์  เภตรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ