กองคลัง

01.JPG

นางลฏาภา  ทำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางละออ ไซยรัตน์.JPG

นางสาวบุณยนุช อริยา
นักวิชาการเงินและบัญชี

S__31965204.jpg

นางดรุณี  หล้าเฟย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

S__32170012.jpg

นายพิทยา พรมวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

04.JPG

นางกัลยา  ชำนาญยา
นักวิชาการพัสดุ

05.JPG

นางรุ่งนภา  ก่อศิลป์
นักวิชาการคลัง

06.JPG

นางสุพรรณี  ประสิทธิคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

07.JPG

นางสาวภัควลัญชน์  เภตรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ