ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักทะเบียนท้องถิ่น

สถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักทะเบียนท้องถิ่น

ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนชุมชน

อื่นๆ

ปีงบประมาณ

ต.ค.63

พ.ย.63

ธ.ค.63

ม.ค.64

ก.พ.64

มี.ค.64

เม.ย.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

ยอดรวม

0

0

0

0

0

1