ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค

ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หมู่ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

ยอดรวม

ปีงบประมาณ

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

น้ำใช้อุปโภค - บริโภค ในแต่ละเดือน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

น้ำใช้อุปโภค - บริโภค ในแต่ละเดือน

ปีงบประมาณ

2

3

2

6

3

0

0

0

0

0

1

2

2

3

0

0

0

0

1

3

2

1

2

1

1

0

1

1

2

3

3

0

0

0

1

0

1

2

1

2

1

1

0

0

0

1

1

2

4

4

0

0

0

1

ยอดรวม

8

12

10

8

13

16

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค

ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หมู่ที่

ต.ค.63

พ.ย.63

ธ.ค.63

ม.ค.64

ก.พ.64

มี.ค.64

เม.ย.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

1

4

2

0

0

0

1

2

1

2

1

1

0

0

1

2

0

3

3

0

0

0

3

0

2

4

2

0

0

1

1

1

2

4

0

1

0

0

1

1

2

4

7

0

0

0

10

11

13

10

16

12

2

2

2

0

1

1