จำนวนผู้ชม

S__27443204.jpg

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  กาศสนุก

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
RSS Feed

     นายกเทศมนตรี

       วิสัยทัศน์ (vision)
   "สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล สู่บ้านสางน่าอยู่อย่างยั่งยืน"


                   พันธกิจ (Mission)

       พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่า
การค้าขายชายแดนส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้

                      ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

                      ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

                      ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

                      ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

A2.jpg
A3.png
A1.jpg
A4.JPG
frameEdit.jpg
anigif.gif

แบบคำร้องต่างๆ

"แหล่งงานฝีมือ เลื่องลือทั่วถิ่น ปั่นหม้อน้ำดิน ครกหินนิยม ปลาส้ม แคบหมู ปลาบู่รสหวาน ประชาชื่นบาน จักสานกล่องข้าว"

EIT 1-3-64.png
IIT 1-3-64.png
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
E-service.jpg

ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ปี 2564

F1.jpg