จำนวนผู้ชม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร และ ข้อมูลพนักงาน ส.ป.
ข้อมูลพนักงานคลัง  ข้อมูลพนักงานช่าง
อํานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
Q&A
Social Network Social
Facebook เทศบาลตำบลบ้านสาง
Facebook ทันข่าวเทศบาลตำบลบ้านสาง
YouTube ทันข่าวเทศบาลตำบลบ้านสาง

แผนงานดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เว็บบอร์ด
สายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

A2.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
RSS Feed
S__27443204.jpg
สป01.JPG

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

     นายกเทศมนตรี

       วิสัยทัศน์ (vision)
   " ประชาชนมีอาชีพมั่นคง ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม "


                   พันธกิจ (Mission)

       พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่า
การค้าขายชายแดนส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้

                      ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

                      ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

                      ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

                      ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

A3.png
A1.jpg
A4.JPG
frameEdit.jpg
anigif.gif
hh.JPG

Tel. 061-6465619

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ

F1.jpg

Tel. 093-3043000

"แหล่งงานฝีมือ เลื่องลือทั่วถิ่น ปั้นหม้อน้ำดิน ครกหินนิยม ปลาส้ม แคบหมู ปลาบู่รสหวาน ประชาชื่นบาน จักสานก่องข้าว"

E-service.jpg
s2.jpg
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT2565.JPG
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
IIT2565.JPG

ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ปี 2565

แบบคำร้องต่างๆ

211414.jpg