สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านสาง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

1.1  ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านสาง ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านสาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร

 1.2 พื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านสางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23.80 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและการเกษตร ประมาณ 5,929 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง

 • ทิศใต้               ติดต่อกับ  ตำบลบ้านตุ่น   อำเภอเมือง

 • ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  กว๊านพะเยา

 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  ตำบลบ้านตุ่น  ตำบลสันป่าม่วง

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านสาง มีพื้นที่ทั้งหมด 14,875 ไร่ ที่อยู่อาศัย 2,498 ไร่ พื้นที่การเกษตร 3,431 ไร่ (พื้นที่นา 2,989.75 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 120 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 24.5 ไร่ และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 296.75 ไร่) พื้นที่ป่า 8,946 ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการทำการเกษตรกรรมอื่นๆ รวมทั้งการประมงน้ำจืดในบริเวณกว๊านพะเยา

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

 • ฤดูร้อน     เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดช่วงเดือนเมษายน

 • ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือนสิงหาคม

 • ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม

ตำบลบ้านสาง มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน

โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย

หมู่ที่  1  บ้านสางใต้

                   หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ

                   หมู่ที่  3  บ้านสันเวียงใหม่

                   หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่

                   หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง

                   หมู่ที่  6  บ้านงิ้วใต้

                   หมู่ที่  7  บ้านงิ้วเหนือ

                   หมู่ที่  8  บ้านสันบัวบก

                   หมู่ที่  9  บ้านม่อนแก้ว

1.5    จำนวนประชากร

ตำบลบ้านสางมีประชากรทั้งสิ้น  4,357  คน  แยกเป็นชาย  2,128 คน หญิง  2,229  คน  จำนวนครัวเรือน  1,532  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่  188  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

จำนวนสถิติประชากรสามารถแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

ที่มาข้อมูล: (ศูนย์ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองพะเยา (ข้อมูล ณ มีนาคม  2556 )

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 การประกอบอาชีพ

ประชากรในตำบลบ้านสาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่   การทำนา ทำไร่ ทำสวน การประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

2.2 หน่วยธุรกิจที่สำคัญต่างๆ  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง  ประกอบด้วย 

 • ร้านค้าของชำ              จำนวน 27  แห่ง

 • โรงสีข้าว                 จำนวน 6   แห่ง

 • อู่ซ่อมเครื่องจักรกล          จำนวน 6   แห่ง

 • อุตสาหกรรมในครัวเรือน       จำนวน 28  แห่ง

 • ตลาด                   จำนวน 3   แห่ง

 • โรงฆ่าสัตว์ (บ้าน)          จำนวน 2   แห่ง

 • บ้านเช่า                 จำนวน 6    แห่ง

 • ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก          จำนวน 3    แห่ง

 • โรงผลิตสุรา             จำนวน 3    แห่ง

 • ร้านบริการ (ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านซักอบรีด ร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้านเติมเงินออนไลน์) จำนวนน 20 แห่ง   

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

                     ตำบลบ้านสางมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง นอกจากนั้น ภายในตำบลยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   9   แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปรียบเสมือนศูนย์กลางของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง มีวัดและสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่จำนวน ทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยมีวัดจำนวน 5 แห่ง และสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง

3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

 • งานประเพณีลอยกระทง

 • งานสงกรานต์

 • งานแห่เทียนพรรษา

 • งานตานก๋วยสลาก หรือ งานทำบุญสลากภัตร

 • งานสรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ์ ฯลฯ

3.4  การสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข

สถานบริการทางด้านสาธารณสุขในตำบลบ้านสาง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  1 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  ตำบลบ้านสาง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสาง นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านให้บริการในการตรวจเฝ้าระวังโรคการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

3.5  การกำจัดขยะมูลฝอย    

 • เทศบาลตำบลบ้านสาง  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชนต้องกำจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังหรือขุดหลุมฝังกลบในบริเวณบ้านของตนเอง

 • เขตเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีฌาปนสถาน จำนวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,4 ,8  ตำบลบ้านสาง

4.  การบริการพื้นฐาน

4.1   การคมนาคม

มีถนนลาดยางระหว่างตำบลและหมู่บ้าน เป็นระยะทางประมาณ 12  ก.ม  และถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ระยะทางประมาณ 8.50 กม.นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอีกระยะทางประมาณ 3.50  กม.

4.2  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร

 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน    5   แห่ง

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     จำนวน    1   แห่ง

4.3  การไฟฟ้า

 • ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน

 • ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่ และซอยยังสว่างไม่ทั่วถึง

4.4  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำห้วย                        จำนวน  3  สาย  ( ห้วยแม่ตุ่น  ร่องสาง  ร่องบวบ )

 • บึง หนอง                      จำนวน  1  แห่ง  ( กว๊านพะเยา )

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   จำนวน  25  แห่ง ดังนี้

 • ฝาย                          จำนวน 3   แห่ง

 • บ่อน้ำตื้น                       จำนวน 678 แห่ง

 • สระน้ำ                         จำนวน 84  แห่ง

 • บ่อบาดาล                      จำนวน 10  แห่ง

 • ประปาภูเขา                     จำนวน 7   หมู่บ้าน

 • ประปาหมู่บ้าน                   จำนวน  9  หมู่บ้าน